Back

★ Urang Sunda

                                               

Dialog

"Dialog" aya unsur wacana ti nu tina interaksi sosial. Unsur wacana dialog sipatna intraksional. Dina dialog anu dipentingkeun téh lain eusi, tapi Komunikasi timbal-balik. Aya dua rupa wujud dialog, nya éta konvérsasi jeung tutukeuran. Konvérsasi atawa paguneman nyoko kana unit pangjembarna kagiatan makéna basa ku dua urang panyatur atawa boh lisan boh tulis, ukuranana panjang, jeung waktu lumangsung lila. Sabab unit intraksi basa pangjembarna, konvérsasi téh ogé disebut gabungan tina tutukeuran.

                                               

Akar

Akar nyaéta bagian tutuwuhan pikeun anu awakna mangrupa kormus. Sipat-sipat tina akar: Bangun tungtungna remen ogé méncos, sahingga leuwih gampang pikeun nembus taneuh. Henteu ruruasan sarta henteu ngandung daun atawa sisit atawa bagian paéh. Warna henteu héjo, biasana semu bodas atawa semu konéng. Eta mangrupa bagian tutuwuhan anu biasana aya dina jero taneuh, sarta tumuwuhna nuju ka puseur bumi géotrop atawa indit ka cai hidrotrop, ninggalkeun hawa jeung cahaya. Tumuwuh terus tapi ilaharna tumuwuhna masih éléh gancang lamun dibandingkeun jeung bagian nu aya di beungeut taneuh. Dina rarag ...

Urang Sunda
                                     

★ Urang Sunda

Urang Sunda mangrupa salah sahiji séké sélér nu ngeusi utamana bagian kulon pulo Jawa, populasi kadua panglobana di Indonésia. Luyu jeung sajarahna, urang Sunda lolobana sumebar di lemah caina nu kiwari di administratif sumebar di propinsi Jawa Kulon, Banten, Jawa Tengah, IBU Kota, jeung Jalma ti kidul. Lian ti éta, program transmigrasi ti Tatar Sunda ka sababaraha wewengkon di Kalimantan jeung Sulawesi ogé ngahasilkeun kantong-kantong masarakat Sunda, ogé ku pribadi-pribadi téh sumebar di sakuliah dunya, nu utamana kadorong ku motif ékonomi.

                                     

1. Basa sunda. (Language)

Umumna mah Sunda nu make basa aya sababaraha basa wewengkon, nu masing-masing boga ciri eta dina paguneman sapopoé, ngan ka dieunakeun, basa sunda téh beuki kadéséh ku basa gaul lianna, utamana ku Indonésia salaku basa nasional di Indonésia. Di wewengkon wates atawa nu sacara tradisional loba sélér séjén, kadang hal ieu ogé dipaké basa campuran Nu Réang, Pamaréntah, jeung gumantung jeung saha ngobrolna. Kadéséhna basa sunda ku basa indonésia dipangaruhan ku sababaraha hal, di antarana kusabab eta basa Sunda teu kungsi dipakéna dina formal, ayana béda basa wewengkon nu kadang dianggap nyusahkeun ka sieun salah, jeung jumlah sélér séjén nu datang ka Imah Pamaké.

                                     

2. Budaya. (Culture)

Nurutkeun sajarah, ieu ceuk urang Sunda anu dasar budaya huma, waktu ieu condong ka solitér. Ieu kaadaban kolot kapanggih di wewengkon sisi Situ Bandung Purba, Guha Pawon, sarta sababaraha arkéologi mangrupa kabuyutan / pamujaan mégalitik. Di Nusantara / Indonésia, bukti arkéologis nunjukkeun yén kaadaban tulis nu kahiji aya dina Imah Pamaké. Karajaan-karajaan Sunda nu kacatet dina sajarah atawa katalungtik arabia aya sababaraha karajaan, di antarana Salakanagara, Limbangan, Di, Galuh, Sumedanglarang, Cirebon, jeung Banten.

                                     

3. Agama. (Religion)

Dina kalolobaan arkéologis sarta naskah-naskah maca anjeun geus katalungtik, urang Sunda jaman baheula boga kakawasaan monotéis, nu ka dieunakeun kapangaruhan / kitu ogé ajaran Hindu, Budha, Islam, jeung Kristen. Jeung asli lagu Sunda urang Sunda anu Awal, eta masih bisa ditempo di Sunda, Banten, nu ti jaman baheula ngurung manéh tina kamodérenan. Ayeuna, the vast mayoritas urang Sunda ngagem Islam negeri.

                                     

4. Upajiwa

Alam Sunda nu taneuh anu subur ngarojong ka urang Sunda kana hirup tatanén, boh anu mangrupi: sawah, huma, pakebonan sayur, jeung leuweung produksi. Ka dieunakeun, jeung perkembangan industri jeung dagang, pakasaban urang Sunda jadi rupa-rupa, sakumaha ilaharna bangsa lian.

                                     

5. Stratifikasi sosial. (The stratification of the social)

Urang Sunda, ceuk kuring salaku égalitér, kagambarkeun tina basa nu dipaké ku gegedén, jeung cacah dina carita-carita tradisional nu teu wanoh kana undak-usuk atawa tingkat basa sunda. Kadieunakeun, utamana ti saprak dijajah Mataram, "kamonésan" Maréntah Agung dina nyiptakeun undak-usuk basa ditiron ku para ménak Sunda, nu hasilna megah cliffs antara ménak jeung cacah. Dina jaman dijajah Walanda, dua tingkat sosial ieu kasambung ku istilah priyayi, pagawé pamaréntah nu sabenerna mah lolobana kaasup golongan ménak kénéh. Dina awal abad ka-20, strata sosial ieu beuki luntur, komo sanggeus jaman kamerdikaan mah. Tapi, nepi ka kiwari, watek féodal téh kadang sok jigana masih aya dina kahirupan urang Sunda.

                                     

6. Kasenian. (The arts)

Kasenian Sunda anu masih populér di masarakat di antarana Nyoko, lagu Cianjuran, watesan, rupa-rupa tingkatan, calung, degung, angklung, carita pantun, beluk, jsb.

                                     

7. Ngaran. (Name)

Pamaké umumna maké ngaran anu basajan, kadang cukup boga sakecap, bari jeung pondok. Dina ayana pangaruh Islam anu kuat, urang Sunda loba nu maké ngaran nu nyokot tina kaligrafi digabungkeun jeung kaayaan sacara tradisional. Mun dua kecap, kadang sok maké pola "tolong-menolong" suku kecap nu diulang, contona, Cécép Gorbacép, Nu Gumasép, Didin Saépudin, jsb. Tapi, kitu sotéh ti golongan cacah, sabab pikeun ménak ieu mah dina jaman baheula, biasana mah ngaranna diwangun ku dua kecap, waktu ieu téh rada lila. Contona, manéhna Umar Wirahadikusumah, Ginanjar Kartasasmita, Huséin Jayadiningrat, Huséin Sastranegara, jsb.

                                     
 • Loba pisan ngaran anu geus ilahar dipaké ku urang Sunda di antarana aya dina catetan ieu. A Aan, Ade D Dian E Enong, Endang, Epi, Eka, Erwin I Ira U
 • bagian kulon Jawa Tengah nyaéta urang Sunda nu ngagunakeun basa Sunda salaku basa indungna katut kabudayaanana. Kecap Sunda bisa nujul ka rupa - rupa harti
 • Urang Sunda jeung Basa Sunda mangrupa salah sahiji buku karangan Ajip Rosidi anu medal taun 2007 Januari Pamedalna Kiblat Buku Utama Bandung sarta
 • dina budaya Sunda ku kituna urang Sunda kaleungitan jati dirina. Pikeun nyanghareupan bangbalu dina kabudayaan Sunda aya alusna urang ngaléngkah ka
 • Peperenian Urang Sunda nyaéta pedaran anu ditulis dina basa Sunda ku Rahmat Taufiq Hidayat Spk Ieu buku pedaran téh dipedalkeun munggaran taun 2008
 • Harita aya katangtuan ti bangsa Walanda sangkan bangsa pribumi, kaasup urang Sunda kudu ngagunakeun basa Malayu minangka lingua franca - na contona aya dina
 • Bab Adat - adat Urang Priangan jeung Sunda Lianna ti Éta nyaéta buku anu eusina dadaran etnografi urang Sunda nu ditulis ku H. Hasan Mustapa Jakarta, 1913
 • Manusa Sunda nyaéta manusa anu cicing di Jawa Barat. Urang Sunda Buku Manusa Sunda Karangan Ajip Rosidi Manusa Sunda Diakses pada tanggal 17 September
 • sanggeus kaluar kaputusan ti Gupernur Jawa Barat. Basa Sunda mangrupa basa indung urang Sunda boh anu dumuk di Jawa Barat, boh di saluareunana nu aya
                                     
 • ka kiwari ku sawareh urang Sunda di sababaraha daérah, saperti di Kuningan, Badui, nu dianggap masih sékésélér deukeut urang Sunda Rosidi, Ajip.dkk. 2000
 • urang Dina abad ka 12 urang Portugis anjog ka wilayah palabuhan Sunda Kalapa anu mangsa harita aya dina kakawasaan karajaan Pajajaran Karajaa Sunda
 • Carita Urang Baduy éjahan heubeul: Tjarita Oerang Badoej nyaéta buku Sunda nu ditulis ku basa Sunda karya R. Djadjaperbata. Ieu buku munggaran medal
 • Urang Jawa Jawa Ngoko: wong Jawa, Krama: tiyang Jawi Indonésia: suku Jawa nyaéta salah sahiji kelompok étnis asli nu ngeusi utamana bagian tengah jeung
 • kembaranana Galuh. Karajaan Sunda diadegkeun ku Tarusbawa taun 591 Caka Sunda 669 M Masih numutkeun Naskah Wangsakerta, Karajaan Sunda ogé ngawengku wilayah
 • 2004, anu tujuanana sangkan basa Sunda bisa ngungkulan jeung ngigelan kamajuan jaman. Mudah - mudahan mangpaat pikeun urang Sunda sarta masarakat umumna.
 • Tatakrama basa Sunda nyaéta ragam basa Sunda diksi anu dipaké atawa dipilihna dumasar kana kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana
 • mandiri sarta ngandung harti anu tangtu. Papasingan kecap - kecap dina basa Sunda dumasar kana wangun jeung warnana. Wangun Kecap Warna Rupa Kecap kabagi
 • bagbagan tiori sastra Sunda. Kritik sastra asup kana kasusastran Sunda téh ngaliwatan urang Walanda ampir babarengan jeung wangun sastra moderen liana, saperti
 • vérsi Kidung Sunda di antarana nu kungsi medal ti anjeunna nyaéta Kidung Sunda Kidung Sundayana Lalampahan urang Sunda Kidung Sunda eusina leuwih
                                     
 • bin Cetin urang Palembang éjahan heubeul: Tjarios Lalampahan Daoed bin Cetin oerang Palembang nyaéta buku Sunda nu ditulis ku basa Sunda karya Anonim
 • 1777 78. Nurutkeun sumber - sumper sajarah ieu, raja Sunda ngabagéakeun kalayan soméah kadatangan urang Portugis. Waktu éta 1512 sarta 1521 Putra Makuta
 • hak hirupna sajak Sunda anu munggaran teh. Hiji jalma anu nyumput satukangeun ngaran Ki Sunda nganggap yén wangun puisi urang Sunda titinggal karuhun
 • karajaan Sunda dina naskah ieu teu disebutkeun ngaranna ngan kahayang ieu bantrok jeung kapengkuhan patih Gajah Mada nu nganggap urang Sunda kudu nurut
 • Wawacan Mikat Urang ku Agama éjahan heubeul: Wawatjan Mikat Oerang Koe Agama nyaéta karya sastra Sunda nu ditulis dina wangun wawacan ku Poeradinata
 • dipikawanoh turta digunakeun ku urang Sunda téh, pangréana. Sajaba ti ragemna wangun aksara, basa nu digunakeun dina naskah Sunda gé ragem deuih. Basa - basa
 • pangpadetna sadunya. Pulo Jawa mangrupa lemah cai pikeun pituin pikeun urang Sunda jeung Jawa. Pulo Jawa aya dina runtuyan kapuloan jeung Kalimantan Bornéo
 • Badui badui urang Sunda baheula di Pajajaran anu nyingkurkeun manéh dina pareumnakeun abad ka - 15 lantaran arembungeun asup Islam, tempat urang baduy ayana
 • beulah katuhu arah wétan panon poé mucunghul Lamun urang nyanghareup ka kalér hartina urang nonggong ka kidul. Kamus Bahasa Indonesia online - Selatan
 • Cécép nyaéta hiji ngaran nu ilahar dipaké keur ngaranan urang Sunda lalaki. Ngaran Cecep dibaca Cécép kawas Asép, mangrupa landian keur budak anu
 • kitu mah urang bisa manggihan darajat rongkahna bitu hiji gunung. Dina mangsa prasajarah, kira - kira 105.000 10.000 taun katukang, Gunung Sunda purba
                                               

Wajit ketan

Wajit ketan béas mangrupa kadaharan tradisional has Sunda anu tékstur nu amis, geus dijieun tina béas ketan dicampur jeung gula beureum jeung parud kalapa, dipak jeung daun jagong atawa nu upih. Ieu kadaharan anu dijieun tina béas ketan

Users also searched:

aster hospital, mankhool ent specialist, best pediatric ent in dubai, dr das ent, ear specialist near me, ent clinic dubai, filipino ent in dubai, jts medical centre reviews, jtsmedical, dubai, specialist, filipino ent in dubai, best pediatric ent in dubai, dr das ent, near, clinic, ent clinic dubai, jtsmedical, hospital, aster, medical, centre, reviews, filipino, best, pediatric, Urang, mankhool, jts medical centre reviews, Sunda, Urang Sunda, ear specialist near me, aster hospital mankhool ent specialist, urang sunda,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Best pediatric ent in dubai.

Dr. med. Ralf Rothorl Neurosurgeon in Germany Mozocare. Mimitina, hayu urang ngan nutupan kumaha hasil tina kaulinan. Video Strategi Poker Best pikeun Urang Sunda diropéa: Juni 18, 2019 Author: Damon. Filipino ent in dubai. Dr. Udaya Chand Das ENT Specialist in UAE Mozocare. Kaulinan Urang Sunda anu Us nutup toko 180. Juni 18, 2019 Spin Dupi urang ningali miang anu aya di Toys Palasik dina média digital? Meureun, tapi. Ent clinic dubai. Kaulinan Urang Sunda anu Us nutup toko 180 Bonus kasino online. Pikeun Rakan. Area Rakan urang Daérah Waralaba Tambihkeun Rumah Sakit Tambahkeun Dokter. kawijakan. Sarat Pamakéan karusiahan Sarat jeung. Aster hospital, mankhool ent specialist. Video Strategi Poker Best pikeun Urang Sunda Taya Bonus deposit.

Dr das ent.

Jts medical centre reviews. Jtsmedical. Ear specialist near me.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →