Back

★ Sajarah Cianjur

                                     

★ Sajarah Cianjur

Sajarah Kawah mangrupakeun carita sajarah nu bisa dijujut dumasar kana sababaraha sumber diantarana carita tina panalungtikan sajarah, carita rahayat nu sumebar di wewengkon Kawah, sakakala university of Cianjur dina mangsa katukang, jeung ngalebetkeun ka kiwari.

                                     

1.1. Sajarah Taun 1529. (Year 1529)

Gelombang anu direbut ku Populasi nagara Acara dina raraga nyebarkeun agama Islam. Ti harita rahayat Talaga loba nu ngagem agama Islam, tapi raja-rajana mah ngagem kénéh agama karuhunna, nya éta agama Hindu. Anapon raja-jeung ieu téh:

 • Mundingsari Leutik. (Mundingsari Small)
 • Putra Mahkota. (The Crown Prince)
 • Mundingsari.
 • Sunan Wanapri.
 • Sunan Parunggangsa.
 • Umum. (Public)
 • Sunan Ciburang.

nama tidak valid, misalnya, terlalu banyak.

Sunan Ciburang kagungan putra Ieu Upacara Goparana. Aria Upacara Goparana téh nunagawitan lebet islam diantara kulawargana. Ku sabab eta, teu disatujuan ku kolot, kapaksa Aria Upacara Goparana ninggalkeun karaton Talaga jeung tuluy indit ka Sagarahérang. Di dieu Aria Upacara Goparana nu ngadegkeun order sansk = Desa, nu Bld = negorij.

Sabab Talaga direbut ku cirebon ti taun 1529, rahayat Talaga disebut ogé rahayat Cirebon. Ku kituna, daérah Sagarahérang katilu anu disebut rahayat Cirebon. Aria Upacara Goparana pupus dina tungtung abad ka ka-17 nu, jeung di Nangkabeurit, kacamatan Sagarahérang, Purwakarta. Nya turunan nyaéta:

 • Santaan Yudanagara, jeung. (Santaan Yudanagara, and)
 • Nawig Candradirana.
 • Wiradwangsa.
 • Nyi Murti. (A Momentary Murti)
 • Santaan Kumbang. (Santaan Colorado)
 • Djayasasana.
 • Yudanagara.
 • Candramanggala.

Aria Upacara Goparana satuluyna nurunkeun turunan nu mibanda gelar Wira Tanu jeung Wira Tanu Datar sarta rundayanana. Anak nu hiji, Djayasasana, sanggeusna sawawa ninggalkeun Sagarahérang ka Cijagang. Taya katerangan nu leuwih écés perkara Djayasasana. Tapi aya sababaraha data nu bisa dipaké pikeun ngira-ngira waktu Djayasasana, diantarana:

Suatu cerita rakyat, yang diolah oleh Walbeehm, mengatakan bahwa atas perintah seorang raja dari Mataram batas sebelah barat harus dijaga terhadap banten demikian juga Van Rees, yang menempatkannya pada masa Tegalwangi. Cerita lain dari Holle, mengatakan bahwa ketika sensus oleh Puspawangsa ternyata ada 1100 cacah dibawah pimpinan Wira Tanu, 200 diantaranya diperintahkan oleh Mataram pergi ke Cianjur untuk menjaga batas, dibawah pimpinan dari Cirebon.”

Katerangan di luhur dipairan ku de Haan kalayan alesan yén Kawah ngeunaan ieu can aya dina sajarah sotéh taun 1678, nya di surat ka bupati pamaréntah pikeun PERANG Salaku 20 januari 1678. Pamanggih de Haan kurang leuwih jiga kieu:

Pemberian tahu yang pertama kali tentang Cianjur adalah D.20 Januari 1678 dalam surat bupati Sumedang: Mereka dari Cirebon telah menduduki pegunungan Cimapag dan pegunungan Cianjur…….”

Satuluyna de Haan nétélakeun:

Hal ieu atra di dieu yén pamanggih de Haan museur kana dipakéna ngaran Kawah. Nurutkeun pamanggih de Haan mah dipakéna ngaran Kawah téh gurunggusuh. Cianjur can aya dina sajarah. Tapi sanajan éta téh ngaran Kawah can dipaké, lain hartina yén éta téh dina kanyataanana Kawah teu kabentuk. Bisa waé cianjur téh aya, ngan nu kacatet data sajarah internet Walanda di D. c nu. 20 januari 1678.

Nu perlu diperhatikeun ogé, yén de Haan teu méré pairan ngeunaan sensus nu dilaksanakeun ku Puspawangsa. Naha ieu teh sensus anu dianggap penting? Ku alatan éta, dina ayana sénsus Puspawangsa ka masarakat nu dipingpin ku Djayasasana, ngabuktikeun yén rahayat Djayasasana jeung kaula, pikeun nelepon nu mana wae nu lokal" X", nalika dilaksanakeun sénsus. Jeung ieu sénsus téh diayakeun kurang leuwih taun 1655 di wewengkon" X". Sakumaha de Haan nétélakeun:

Ini mengingatkan perhitungan Puspawangsa tadi telah berlangsung setelah ada periode tenteram yang cukup di bawah Sunan Tegal Wangi:……………terjadi pada masa Wiradadaha I.”

Dina katerangan di luhur, De Haan ogé ngahaminan ayana kolonisasi rahayat Djayasasana, samalah numutkeun de Haan, meureun kolonisasi nu dimaksud téh lain ti dinya datang ti. Sunan Na Wangi nyepeng kakawasaan ti 1645-1677 jeung Wiradadaha I taun 1614 – 1674. Atuh saupama kitu mah sénsus Puspawangsa téh nya éta lumangsung di wewengkon" X" dina taun 1655.

Bisa dicindekkeun yén Djayasasana geus matuh wewengkon" X" ti saméméh taun dilaksanakeunna sénsus taun 1655. hasil sénsus Puspawangsa nuduhkeun aya 1100 urang atawa ka 300 kulawarga nyaeta golongan masarakat anu dina basa walanda anu dipikawanoh volkgemeenschap kalayan Djayasasana minangka pingpinanana. Ti diitung ku Puspawangsa, 200 rahayat Djayasasana diparéntah ku Mataram ngajagaan wates kulon. Ti harita Djayasasana disebut Wira Tanu, nu hartina nu sénapati. Rahayat cacah-na disebut ogé cacah Wira Tanu.

Daérah" X” aya di antara Cisadané jeung Citarum, nu ku Jan Pieterszoon Coen mah asup yurisdiksi Batavia, sok sanajan anggapanna ngan sapihak. Ku kituna, daérah" X” jadi bagian pikeun nahan serangan ka Batavia. Daérah" X” téh asup kénéh kana wengkuan kakawasaan Mataram, ngan kusabab tempatna pangjauhna ti Puseur Dayeuh Mataram, kakawasaan Mataram téh ngan karasa hawar-hawar. Katurug-turug nalika daérah" X” dina taun 1652 dipasrahkeun hak pakaina ka VOC, antukna kakawasaan Mataram beuki nyirorot baé. Préténsi Mataram ka daérah" X” nyirorot pisan nepika level 0 nalika taun 1677, ku sabab dumasar kana kontrak Mataram jeung VOC tanggal 25 Februari 1677.

Jeung kumaha atuh jeung rahayat Wira Tanu anu tadi kasabit-cina pikeun kurang ti 30 heubeul taun ieu, antara taun 1655 - 1584? Ku lantaran kakawasaan Mataram dibuka, Hal-jejer sosial saperti bencana alam, wabah kasakit, jeung utamana perang téh teu karandapan jeung rahayat Wira Tanu bisa mekar. Jumlah nu katilu nambihan 2000 sacara. Wira Tanu disebut ogé Urang wld = bupati anu dumasar kana jumlah masarakat nu dipingpinna. Éta hal ditétélakeun dina D. c. 24 januari 1680, jadi saméméhna Wira Tanu nyaéta pikeun mingpin" regentschap" di unggal wilayah satingkat pedaleman atawa kabupatén.

Eusi D. 24 januari 1680 nyaéta saperti kieu:

………medebrengende een brieffje of javaanse lontor door gemelte javanen te lande van den regent Aria Wira Tanoe uyt de negorye Tsitanjor,…….” anu pihartieunana kira-kira saperti kieu: ……….mawa surat lontar Jawa ku urang Jawa ti regent Aria Wira Tanu ti negorij Cianjur.

Aya sababaraha catetan penting tina katerangan di luhur:

 • Sub-negorij mah di Kawah mah dipingpinna ku" Kingwey" Ki ngabehi Santaparana anu gugur dina perang ngalawan Wewengkon Salaku 24 januari 1980.
 • Wira Tanu hirup di Cikundul sub-negorij di Cianjur.
 • Jaman baheula nu hiji bisa dicindekkeun yén" negorye Tsitsanjor" mibanda harti" regentschap" Cianjur.
 • Nu dimaksud negorij téh nyaéta tempat mukim, ku kituna regenschap téh salasahiji negorij. Jadi regentschap mangrupa negorij, sedeng negorij ieu téh can tangtu regentschap. Begorij, nu bisa boh babakan atawa kampung. Ku kituna saupama aya negorij di jero negorij urang sebut waé sub-negorij atawa" onder negorij.".

Kudu ditandeskeun, yén mangsa harita kakawasaan wira Tanu diangkat di sosial ku sarupa kitu moal aya panginten surat kaputusana, upamana, ti WALANDA atawa Mataram. Kakawasaan Wira Tanu harita ngawengku 14 Negorij nu biasa disebut umbul atawa cutak. Ku kituna, turunan Wira Tanu salah Wira Tanu II harita jadi ahli waris dina kadua, tapi anu mimiti dina mangsa kakawasaan VOC sacara de facto jeung de jure Walanda taun 1691 – 1707.

                                     

1.2. Sajarah Dihasilkeun Random Aria Wira Tanu. (The Resulting Random Aria Wira Tanu)

Nalika Aria Wira Tanu pati antara taun 1681 – 1706, boga turunan 10 urang, nya éta pikeun:

 • Lamun Ieu Martayuda Di Sarampad.
 • Lamun Ieu Wiramanggala Dina Cikondang.
 • Lamun Ieu Suradiwangsa Di Panembong.
 • Bagian tina Mas Karangan Makamna di Bayabang.
 • Bagian tina Mas Kaluntar Makamna di Dukuh Sora.
 • Bagian tina Mas Djenggot Makamna teu kapaluruh.
 • Lamun Ieu Wiramanggala," Bupati" pikeun jadi hiji nu dikukuhkeun ku Walanda ka WALANDA, oge disebut di Tarikolot.
 • Lamun Nonoman Ieu Natamanggala gelar di dieu teu ngandung harti" Bupati", ukur ngaran hungkul.
 • Lamun Ieu Tirta di Karawang.
 • Bagian tina Mas Bogem Makamna teu kapaluruh.

Nurutkeun carita rahayat Kawah téh, aya kénéh turunan Wira Tanu ti hiji béda jeung nu lain manusa tapi" Jin Islam", nyaeta:

 • Puterana nu lima, Ieu Wiramanggala Aria Wira Tanu II salaku Tarikolot Cikalong Dina 4 April 1686 jeung Cibalagung Dina 6 Mei 1686, anu sok disebut Pasir Wira Tanu. Pangaresep Wira Tanu II téh tatanén.
 • Arkéologis Suriakancana, nu ngahiang di Gunung Éropa.
 • Arkéologis Andaka Wirusajagad yén naskah téh Di Pancaniti lain putera, tapi puteri ku ngaran Jeung Indang Radja Mantri, nu ngahiang di Gunung Karawang.
 • Bagian tina Mas Indang Kancana pikeun Indang Sukaesih keur Bagian tina Mas Kara nu ngahiang di Gunung Ceremai.

Aria Wira Tanu II mindahkeun Puseur Dayeuh Cianjur ti Cikalong ka Pamoyanan

                                     

1.3. Sajarah Taun 1691. (Year 1691)

Aria Wira Tanu II ninggalkeun Cikalong. Transfer téh ka daérah saparat walungan Kawah pikeun néangan jeung muka lahan pikeun rahayatna. Ieu tempat téh dingaranan kampung Pamoyanan, anu kaasup kana sub-negorij Cianjur. Ku Wira Tanu II kampung Pamoyanan téh dijieun Puseur Dayeuh Cianjur. Naon bet dipindahkeun? Aya sababaraha kemungkinan,

Ayana lawungan jeung Adolf Winckler, Aria Wira Tanu II ngusulkeun sangkan 2 urang lurah jeung 43 cacah dipulangkeun deui ka Wira Tanu II nu dicokot ku Angga Kawas, Hayu Cilaku. Angga laksana ngawidian. Ku sabab kitu, Aria Wira Tanu hayang eureun diri, jeung di Cikalong ayawali pamaréntah Cirebon Ieu Sacakusumah, Aria Wira Tanu II ngarasa kurang bébas pikeun kadatangan Bartel van der Valck, ngan PERANG nu geus ngukur-ngukur wates wilayah padaleman atawa ayana ieu wangsit salaku review tina Naskah Kusumaningrat Dalem Pancaniti nu anjeun nu kurang leuwih saperti kieu:

Nalika Wira Tanu II tatanén di bukit Pasir Wira Tanu, kadatangan Jin Puteri anu geus rémpo unjukan ka Wira Tanu II." Béjakeun ka lanceuk Andika, Dalem Natamanggala Dalem Anom, lamun hayang karaharjaan jeung kadigjayaan, sakuduna manéhna ngadegkeun karajaan di belah kidul-kulon ti Cibalagung deukeut walungan Cianjur nu mangrupa tempat nu hadé pikeun ngadegkeun karajaan. Di dinya aya pangupakan Badak Putih nu diperenahkeun di tengah-tengah Padaleman Imah”. Saréngséna kitu, tuluy jin téh ngaleungit. Teu lila torojol lanceukna datang, laju dicaritakeun ku Aria Wira Tanu II ka Dalem Anom naon anu cikénéh karandapan. Satuluyna Dalem Anom nyarita," kuring taya niat pikeun indit ti dieu ngarasa bagja." Satuluyna Wira Tanu II ménta widi ka lanceukna pikeun néangan tempat di deukeut susukan Cianjur pikeun ngadegkeun karajaan. Lanceukna nyatujuan. Antukna Wira Tanu II pindah ka Pamoyanan anu satuluyna jadi Puseur dayeuh" Regenschap” Cianjur.
                                     

1.4. Sajarah Taun 1707. (The year 1707)

Nalika Aria Wira Tanu II pupus Dina 12 April 1707, turunan putra sulungna Astramanggala anu diangkat jadi" Bupati" ku WALANDA dina judul Wira Tanu MANA atawa Lamun Dicondre. Sanggeusna diangkat, Wira Tanu III pindah ti kampung Pamoyanan ka kampung Cianjur, anu kaayaanana mangsa haritra leuwih maju tinimbang Pamoyanan. Sanajan jarak dua kampung yén éta téh kawilang deukeut, tapi kahalangan hirup ku leuweung jeung walungan. Ku kituna, nu ngadegkeun kota Cianjur téh lain Wira Tanu II, tapi Wira Tanu III. Konsekuensi séjénna Kota Cianjur téh dijieun Puseur dayeuh taun 1707. kudu diperhatikeun ogé yén Wira Tanu MANA nu lain ngadegkeun cianjur minangka Padaleman atawa Sub-negorij, ku alatan éta, dina katerangan saméméhna sub-négorij téh geus ngadeg saméméh taun 1680 kénéh, tapi Aria Wira Tanu III ngan saukur mindahkeun puseur dayeuh ti Pamoyanan ka kampung Cianjur. Hal ieu hal téh lumangsung nalika PERANG geus ngajajah Kawah nyaéta de facto jeung de jure. Nu matak Aria Wira Tanu MANA atuh ieu diangkat ku PERANG dina Aria Wira Tanu II mah ukur dikukuhkeun sadaya.

                                     

1.5. Sajarah Wira Tanu III

Wira Tanu III punjul dina ngalegaan kultur kopi jeung ngalegaan kabupatén jeung kawijakan. Aya sababaraha catetan nalika jaman kakawasaan Aria wira Tanu III.

 • Wira Tanu KATILU kahayang pikeun nyieun wates Cianjur jeung Kampung Baru, Karawang, Melbourne jeung Parakanmuncang ditangtukeun. Ieu hal bakal ngabalukarkeun daérah tatangga bakal ngurangan. Dina taun 1724 sabagian tina wewengkon Désa Di Sagara Kidul asup kana Kawah, garut, eroded, kuring geus ti heula asup ka Cianjur 1715.
 • Wira Tanu III ménta ka PERANG, supaya Citarum dijadikeun wates Cianjur. Ieu hal eta ngandung harti yén satengahna Bandung jeung Karawang jeung saparapat tina Parakan Ti bakal asup ka wewengkon Kawah.
 • Wira Tanu III kungsi ngajukeun a" Manéhna Depatty Amancoerat Indator" Pangeran Di Amangkurat Di Datar, nu ngandung harti yén Wira Tanu ngahasilkeun KATILU dirina jeung Amangkurat I. Ngan ka gelar anu dimaksud teu kaeusi ku WALANDA. Anu dikabulkeun téh" Datar"-na hungkul, nepi ka performers jadi Aria Wira Tanu Datar. ku alatan éta, ditampa yén gelar téh satuluyna Wira Tanu III tilar dunya, anu maké éta gelar téh nu ti Wira Tanu Datar IV jeung Wira Tanu Datar-PA.
 • Wira Tanu III sering ngajukeun préténsi ka Walanda ngeunaan wates wilayah nu sabenerna kaasup wilayah kabupatian nu séjén.
 • Urang Kawah ngawangun gapura gedé sarupa béntang pikeun kahormatan Wira Tanu III. Walanda ngarasa sieuneun tina eta.

Wira Tanu III pupus dina taun 1726 alatan dicondré, sabab kitu Wira Tanu III sok disebut Di Dicondré.

Kakawasaan Wira Tanu di Cianjur nya Wira Tanu Datar LEUWIH atawa Urang Enoh anu jadi Wira Tanu Datar pamungkas anu jadi bupati di Kawah.

Tina sababaraha katerangan di luhur, tétéla réa patalina carita rahayat jeung pamanggih ahli sajarah téh. Sok sanajan teu bisa dipastikeun, tapi carita rahayat diperlukeun pikeun babandingan dina nyieun kacindekkan sajarah.

                                     

1.6. Sajarah Ieu Cikundul. (This Is The Cikundul)

Sajarah Kawah téh idéntik jeung Kadua Cikundul. Ieu hal dilantarankeun nganjrek jeung dimakamkeunana Aria Wira Tanu di Cikundul. Mangka kaluar tina carita-carita rahayat urang Cikundul mangrupa vérsi deukeut ka dinya. Salaku carita bener ngeunaan putra kahiji Aria Wira Tanu ti putri jin téh Éyang Suriakancana nepi ka tanggal dipupusti ku urang Cianjur. Dina 17 agustus sok aya pawai Kuda Kosong tabel ieu nu numpakanna téh rohna Éyang Suriakancana anu ngageugeuh Gunung Gedé jeung Gunung Mananggél.

 • Aya sababaraha vérsi mah dicondréna Wira Tanu MANA eta, aya saeutik nu matalikeun jeung kultur kopi jeung aya ogé anu matalikeun jeung pasualan wanoja ti Cikembar nu geus boga beubeureuh.
 • Sumber tina Kawah éta nu disebut Éyang Suriakancana anu ngageugeuh Gunung Gedé jeung Mananggél. Sok diayakeun acara ritual pikeun analisis Éyang Suryakancana unggal 17 agustus nu disebut Kuda kosong.
 • Di, nya eta salah sahiji tradisi tinulis ménak Sunda, kaasup Kawah. salah sahijina nyaéta Kusumaningrat Dalem Pancaniti anu nulis dina ngeunaan Ieu Cikundul.
 • Nara sumberna Ujang Wewengkon, umur 70 taun heubeul.
 • Sistem catetan karya harita ku Walanda nu disebut" Dagregister" atawa sok disingget" D" nu hartina catetan poéan. Ieu catetan nu dikokolakeun ku VOC dina bénténgna di Sarta. Ieu sistim arsip téh mibanda kahéngkéran, kusabab sistem nulisna harita lain dilakonan ku cara kelompok, tapi campur, nu balukarna Dagrégister bisa ngawengku sababaraha kajadian anu waktuna béda.
                                     
 • Kabupatén Cianjur aksara Sunda: ᮊᮘ ᮕᮒ ᮔ ᮎ ᮃᮔ ᮏ nyaéta salah sahiji kabupatén di Propinsi Jawa Kulon, Indonésia. Ibukotana nyaéta Cianjur Kabupatén
 • salah sahiji wangunan paling penting dina sajarah hiji dayeuh puseur pamaréntahan, saperti Kabupatén Cianjur Kiwari Pendopo geus jadi kompléks wangunan
 • kaolahan has Cianjur anu mangrupa singgetan tina Togé jeung Tauco Ieu kaolahan téh kawentar minangka has Cianjur tapi numutkeun sajarah mah mangrupa
 • Masjid Agung Cianjur nyaéta masjid jami di Kabupatén Cianjur anu perenahna di Jl Siti Jenab 14, Pamoyanan, Cianjur Kode POS 43211. Ieu masjid téh kaasup
 • Sukataris nyaéta salah sahiji désa di kacamatan Karangtengah, Kabupatén Cianjur Propinsi Jawa Barat, Indonésia.
 • Walahir nyaéta salah sahiji désa di kacamatan Agrabinta, Kabupatén Cianjur Propinsi Jawa Barat, Indonésia. Desa Walahir baretona mah mangrupa desa nu
 • Mangunkerta nyaéta salah sahiji désa di kacamatan Cugenang, Kabupatén Cianjur Propinsi Jawa Barat, Indonésia. Beulah kaler: Désa Nyalindung Beulah wetan:
 • Saganten nyaéta salah sahiji désa di kacamatan Sindangbarang, Kabupatén Cianjur Propinsi Jawa Barat, Indonésia. Désa Saganten mangrupa wewengkon nu cocog
 • Hégarsari nyaéta salah sahiji désa di kacamatan Sindangbarang, Kabupatén Cianjur Propinsi Jawa Barat, Indonésia. Désa Hégarsari téh pecahan ti Désa Jatisari
 • Jatisari nyaéta salah sahiji désa di kacamatan Sindangbarang, Kabupatén Cianjur Propinsi Jawa Barat, Indonésia. Jatisari di adegennana taun 1984, saméméhna
                                     
 • Cianjur Purwakarta, nu tungtungna ngamuara di Karawang ka Laut Jawa Cai ieu walungan dibendung di tilu waduk: Saguling Bandung Cirata Cianjur
 • aya di pakidulan Kabupatén Cianjur Perenahna di kacamatan Sindangbarang, jarakna kira - kira 115 Km ti puseur kota Cianjur Di ieu basisir rupa - rupa kagiatan
 • beulah wétan, Kabupatén Purwakarta di beulah wétan kidul, sarta Kabupatén Cianjur di beulah kiduleunnana. Lolobana wilayah Kabupatén Karawang mangrupa dataran
 • dijieun di desa Cibokor taun 1879 1882 lokasina di pasir Gunung Keneng, Cianjur Jawa Barat. Nurutkeut carita, ngaran Lampegan mangrupa kecap nu sok disebutkeun
 • Palabuhanratu. Kabupatén ieu kawates ku Kabupatén Bogor di kalér, Kabupatén Cianjur di wétan, Samudra Hindia di kidul, ogé Kabupatén Lebak di béh kulon. Mimitina
 • mangrupa hiji kabupatén di Propinsi Jawa Kulon, Indonésia. Dina catetan sajarah ngaran Bekasi boga harti jeung nilai anu has. Nurutkeun Poerbajakarta
 • Wawatesanana, beulah wétan: kabupatén Tasikmalaya beulah kulon: kabupatén Cianjur jeung kabupatén Bandung beulah kalér: kabupatén Sumedang beulah kidul:
 • Bekasi di beulah kalér Kabupatén Karawang di beulah wétan, Kabupatén Cianjur jeung Kabupatén Sukabumi di beulah kidul, sarta Kabupatén Lebak Bantén
 • Basisir Karang Tawulan Makam Syech Abdul Muhyi, Pamijahan Kota Tasikmalaya Sajarah Tasikmalaya Kampung Naga Daftar Tokoh Tasikmalaya id Situs Resmi Daerah
 • jalur lurus ganda arah Jakarta Kota - Manggarai sarta jalur tunggal arah Cianjur - Padalarang sarta jalur 5 minangka jalur lurus ganda ti arah Manggarai - Jakarta
                                     
 • Salakanagara aya patalina jeung lokasi di sabudeureun Gunung Salak. Dina sajarah urang Sunda, kota pérak ieu saméméhna diparéntah ku Aki Tirem Sang Aki
 • Hindia - Walanda nyieun jalan pikeun nyambungkeun Batavia kiwari Jakarta Bogor, Cianjur Bandung, Sumedang, jeung Cirebon. Hal ieu penting pikeun mekarna Kota
 • ayeuna nyaéta wewengkon di Propinsi Jawa Kulon nu ngawengku Kabupatén Cianjur Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, jeung Banjar nu gedéna
 • ayeuna. Taun 1874 1893, dilaksanakeun pangwangunan jalan kareta api Bandung - Cianjur sakaligus ngawangun stasion kareta api Cimahi. Taun 1886 diwangun pusat
 • di Pulo Jawa, Wawacan Sajarah Galuh, dan juga naskah Sejarah Galuh bareng Galunggung, Ciung Wanara, Carita Waruga Guru, Sajarah Bogor, tur Naskah Wangsakerta
 • Conggéang Margawindu Museum Prabu Geusan Ulun Tilu paragraf pamungkas ngeunaan sajarah Sumedang dicokot ti loka ramat resmi Pamaréntah Wewengkon Kabupatén Sumedang:
 • meunangkeun élmu penca silat Sabandar. tapi dina sajarah maénpo Cikalong can pernah aya hiji ogé inohong di Cianjur anu nyarita yén Abah Andadinata pernah diajar
 • katelah Parahiangan Barat Parahiangan kulon nyertakeun: Kabupaten Cianjur Kabupaten Sukabumi jeung Kota di Sukabumi Wewengkon Parahiangan Kulon sok
 • kacapi rincik, suling, jeung rebab. Asalna mah, di tempat borojolna, Cianjur kasenian ieu téh disebutna mamaos. Dingaranan tembang Cianjuran sotéh
                                     
 • sumber kadaharan pikeun pandatang. Mangsa baheula désa Pananjung boga sajarah yén baheulana di sisi wewengkon Pananjung boga loba tempat karamat di sababaraha

Users also searched:

sajarah cianjur,

...

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →